Ghaqda Dilettanti Mudelli ta' Knejjes

A.D. 1986

Merhba

Ghaqda Dilettanti Mudelli ta' Knejjes
A.D. 1986

 

F'isem il-President u l-Kumitat tal-Ghaqda Dilettanti Mudelli ta' Knejjes naghtik merhba f'dan is-sit ufficjali tal-Ghaqda taghna.  L-iskop ewlieni ta' dan is-sit huwa li jwassal aktar fil-berah il-messagg ewlieni li fuqu twaqfet l-Ghaqda, jigifieri biex aktar nies japprezzaw il-patrimonju Religjuz u artistiku li ghaddewlna Missirijietna.  

IKLA 'BUFFET' TAL-GHID GHALL-MEMBRI U L-FAMILJARI

Il-Hadd 8 t'April fin-12:30pm

Plaza Hotel, Tas-Sliema

Prezz: 20 Ewro

Kull min hu nteressat ikellem lil Joe Bonavia sa mhux aktar tard mill-Hamis 5 tApril.


WIRJA ANNWALI 2018

Din is-sena l-Ghaqda Dilettanti Mudelli ta' Knejjes organizzat il-Wirja Annwali taghha fis-Sala Santu Wistin bejn l-14 u t-28 ta' Jannar 2018.

Nirringrazzjaw lill-Komunita' Agostinjana tal-ospitalita' li biha laqghuna kif ukoll lill-membri kollha li taw is-sehem taghhom sabiex rega' kellna wirja ta' livell gholi.


l-ahhar aggornament ...


MILIED FLIMKIEN 2018

Aktar ritratti fis-sezzjoni 'Attivitajiet (1)

Zjara Kulturali


ZJARA KULTURALI FIL-MUZEW TAL-PARROCCA TAZ-ZEJTUN

Aktar ritratti fis-sezzjoni 'Attivitajiet (2)'

l-ahhar aggornamenti ...

SEHEM FL-ATTIVITA' CASAL FORNARO

Is-Sibt 21 ta' Ottubru, 2017


Aktar ritratti fis-sezzjoni Attivitajiet


Avvizi generali ...

 

 

 

HALLAS IL-MENSWALITA' TAS-SENA 2013

Adulti - 5 Ewro

Tfal sa 16-il sena - 3 Ewro


INDIRIZZ:
"IL-KAXXIER"
37, TRIQ IL- LVANT,
VALLETTA

 

 

 

RITRATTI TA' MUDELLI TA' KNEJJES

Kull min ghandu xi mudell ta' knisja jew oggetti ohra konnessi mad-delizzju taghna, huwa mitlub sabiex jibghatilna ritratt halli nkunu nistghu ninkluduhom f'dan is-sit.  Wiehed jista' jibghat ir-ritratti permezz ta' dan l-email jew f'dan l-indirizz:

37, Triq il-Lvant,

Valletta

 

 

 

L-ahhar aggornament

25 / 12 / 2016